Get Store工业风男装专卖店设计

2016 年 1 月 26 日

Get-Store-Uomo-by-AMlab-Fossano-Italy

Get Store工业风男装专卖店设计

Get-Store-Uomo-by-AMlab-Fossano-Italy-02 Get-Store-Uomo-by-AMlab-Fossano-Italy-03 Get-Store-Uomo-by-AMlab-Fossano-Italy-04 Get-Store-Uomo-by-AMlab-Fossano-Italy-05 Get-Store-Uomo-by-AMlab-Fossano-Italy-07 Get-Store-Uomo-by-AMlab-Fossano-Italy-08

气氛把焦点放在意大利性格之间的公开对话,家具,材料和衣物接触。意大利元强和性格是真实的,从手工制作的落叶松的板条地板的旧谷仓中恢复过来,重新发明了工作表,从具体影响墙在70年代复古风格家具:明确召回的设计特点是意大利战后时期。

You Might Also Like